Может ли адвокат быть на едином налоге

В этой статье юрист Евгения Санарова отвечает на вопрос «Может ли адвокат быть на едином налоге?»

10:04:2013 г.

Незалежна професійна діяльність — це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності. Також це діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.
Адвокатська діяльність — це незалежна професійна діяльність адвоката із захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.
Фізичні особи, які бажають провадити незалежну професійну діяльність, зокрема адвокатську, зобов’язані стати на облік в органах ДПС за місцем постійного проживання як самозайняті особи. Такі особи подають відповідну заяву до органу ДПС. Після чого мають отримати довідку про взяття на облік.
Пунктом 291.3 ст.291 Податкового кодексу України (далі-ПКУ) визначено, що обрати спрощену систему оподаткування може юридична особа чи фізична особа – підприємець.
Виходячи з викладеного фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої адвокатської діяльності та обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Порядок оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, визначає стаття 178 ПКУ, а застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також сплати єдиного податку регулює гл.1 розд. ХІV ПКУ.

ДПІ у Солом’янському районі м.Києва ДПС

Может ли адвокатское бюро или объединение быть плательщиком единого налога? Если да, то каковы условия перехода на упрощенную систему налогообложения?

Правовые основы организации и деятельности адвокатуры, а также осуществления адвокатской деятельности в Украине регулируются Законом № 5076.

Адвокатское бюро является юридическим лицом, созданным одним адвокатом, и действует на основании устава.

Адвокатское объединение является юридическим лицом, созданным путем объединения двух или больше адвокатов (участников), и действует на основании устава.

Государственная регистрация адвокатского бюро или адвокатского объединения осуществляется в порядке, установленном Законом № 755, с учетом особенностей, предусмотренных этим Законом.

Пунктом 291.3 ст. 291 Налогового кодекса определено, что юридическое лицо может самостоятельно избрать упрощенную систему налогообложения, если такое лицо соответствует требованиям, установленным главой 1 раздела ХІV этого Кодекса, и регистрируется плательщиком единого налога в порядке, определенном этой главой.

Согласно абзацу первому пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Налогового кодекса субъект хозяйствования, являющийся плательщиком других налогов и сборов в соответствии с нормами этого Кодекса, может принять решение о переходе на упрощенную систему налогообложения путем подачи заявления в территориальный орган Миндоходов Украины не позднее чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного квартала. Такой субъект хозяйствования может осуществить переход на упрощенную систему налогообложения один раз в течение календарного года.

Переход на упрощенную систему налогообложения субъекта хозяйствования, указанного в абзаце первом пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 этого Кодекса, может быть осуществлен при условии, если в течение календарного года, предшествующего периоду перехода на упрощенную систему налогообложения, субъектом хозяйствования соблюдены требования, установленные п. 291.4 ст. 291 Кодекса.

В соответствии с этим пунктом субъекты хозяйствования, применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, делятся на отдельные группы плательщиков единого налога.

К четвертой группе плательщиков единого налога относятся юридические лица — субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, которые в течение календарного года соответствуют совокупности следующих критериев:

  • среднеучетное количество работников не превышает 50 человек;
  • объем дохода не превышает 5 000 000 грн.

К шестой группе плательщиков единого налога относятся юридические лица — субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, которые в течение календарного года соответствуют совокупности следующих критериев:

  • среднеучетное количество работников не превышает 50 человек;
  • объем дохода не превышает 20 000 000 грн.

Нормами п. 291.5 ст. 291 Налогового кодекса определены виды деятельности, которые не дают права субъектам хозяйствования (юридическим лицам) быть плательщиками единого налога, а также субъекты хозяйствования, на которых не распространяется право на применение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. На юридическое лицо — адвокатское бюро или объединение нормы вышеуказанного пункта не распространяются.

Таким образом, адвокатское бюро или объединение как юридическое лицо может избрать или перейти на упрощенную систему налогообложения с уплатой единого налога при условии соответствия требованиям, установленным главой 1 раздела ХІV Налогового кодекса.

ГФС обратила внимание, что правовые основы организации и деятельности адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности в Украине регулируются Законом Украины от 5 июля 2012 N 5076 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», ст. 1 которого определено, что адвокат — это физическое лицо, осуществляющее адвокатскую деятельность на основаниях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Законом.

Адвокатской деятельностью признается независимая профессиональная деятельность адвоката по осуществлению защиты, представительства и предоставления других видов правовой помощи клиенту.

В соответствии с пп. 14.1.226 п. 14.1 ст.14 Налогового Кодекса самозанятое лицо — это налогоплательщик, который является физическим лицом — предпринимателем или осуществляет независимую профессиональную деятельность при условии, что такое лицо не является работником в пределах такой предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Независимая профессиональная деятельность — это участие физического лица в научной, литературной, артистической, художественной, образовательной или преподавательской деятельности, деятельность врачей, частных нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов), аудиторов, бухгалтеров, оценщиков, инженеров или архитекторов, лица, занятого религиозной (миссионерской) деятельностью, другой подобной деятельностью при условии, что такое лицо не является работником или физическим лицом — предпринимателем и использует наемный труд не более четырех физических лиц.

Порядок и условия постановки на учет в контролирующих органах физических лиц, зарегистрированных как физическое лицо — предприниматель и при этом осуществляющих независимую профессиональную деятельность, регулируются ст. 65 Налогового Кодекса и Порядком учета плательщиков налогов и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.11.2011 г.. N 1588 (далее — Порядок N 1588).

Постановке на учет или регистрации в контролирующих органах подлежат все налогоплательщики (п. 1.3 Порядка N 1588).

Согласно п. 6.1 разд. VI Порядка N 1588 постановка на учет физического лица — предпринимателя осуществляется после его государственной регистрации в соответствии с Законом Украины от 15 мая 2003 года N 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» контролирующим органом по месту его государственной регистрации на основании сведений о государственной регистрации физического лица — предпринимателя.

Если физическое лицо зарегистрировано как предприниматель и при этом такое лицо осуществляет независимую профессиональную деятельность, такое физическое лицо учитывается в контролирующих органах как физическое лицо — предприниматель с признаком осуществления независимой профессиональной деятельности (пп. 4 п. 6.7 разд. VI Порядка N 1588).

Справка о постановке на учет по форме N 4-ОПП направляется (выдается) физическому лицу, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, в соответствии с пунктами 3.10 — 3.11 раздела III Порядка N 1588 (пп. 3 п. 6.7 раздела 6 Порядка N 1588).

Правовые и организационные основы обеспечения сбора и учета единого взноса, условия и порядок начисления и уплаты, полномочия органа, осуществляющего его сбор и ведение учета, определяет Закон Украины от 8 июля 2010 N 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Учет плательщиков единого взноса предусмотрен ст. 5 этого Закона.

В частности, постановка на учет плательщиков единого взноса, на которых не распространяется действие Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», контролирующим органом осуществляется по местонахождению или месту жительства в день получения от них заявления о постановке на учет плательщика единого взноса по форме N 2-ЕСВ согласно приложению 2 к Порядку учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и Положения о реестре страхователей, утвержденных приказом Министерства финансов Украины от 24.11.2014 г.. N 1162 (далее — Порядок N 1162), которая безвозмездно направляется (вручается) плательщикам единого взноса, контролирующим органом на следующий рабочий день со дня постановки их на учет (п. 3 раздел III Порядка N 1162).

В соответствии с абзацем седьмым части первой ст. 5 Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»снятие с учета плательщиков единого взноса, лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляется по их заявлению после проведения предусмотренных законодательством проверок плательщиков, сверки расчетов и проведения окончательного расчета.

Согласно п. 4 части первой ст. 4 этого Закона плательщиками единого взноса являются физические лица — предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения.

Кроме того, согласно п. 5 части первой ст. 4 Закона плательщиками единого взноса являются лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, в частности адвокатскую деятельность, и получающие доход от этой деятельности.

Ставка единого взноса составляет 22 процента.

База начисления единого взноса для указанной категории плательщиков определена ст. 7 Закона, в частности для физических лиц — предпринимателей (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, базой начисления единого взноса является сумма дохода (прибыли), полученного от их деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса в месяц.

В случае если такими плательщиками не получен доход (прибыль) в отчетном году или отдельном месяце отчетного года, такие плательщики обязаны определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления единого взноса, установленной Законом. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Плательщики единого взноса обязаны своевременно и в полном объеме начислять, исчислять и уплачивать единый взнос (п. 1 части второй ст. 6 Закона). Единый взнос подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика (часть двенадцатая ст. 9 Закона).

Учитывая изложенное, с 1 января 2017 лицо, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность и не получает доход (прибыль) в отчетном году или отдельном месяце отчетного года от такой деятельности, обязано определить базу начисления единого взноса, несмотря на наличие статуса физического лица — предпринимателя. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

В то же время для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, предусмотрена процедура снятия с учета плательщиков единого взноса. Освобождение от уплаты единого взноса в связи с приостановлением адвокатской деятельности Законом не предусмотрено.

Кроме того, согласно п. 291.3 ст. 291 НКУ упрощенная система налогообложения, учета и отчетности применяется исключительно юридическими лицами или физическими лицами — предпринимателями, применение упрощенной системы налогообложения физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, Кодексом не предусмотрено.

Таким образом, ГФС приходит к выводу, что физическое лицо — предприниматель не может осуществлять адвокатскую деятельность, а к доходам, полученным от осуществления адвокатской деятельности, не может быть применена упрощенная система налогообложения, учета и отчетности.

Порядок налогообложения доходов физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, установлен ст. 178 Кодекса, согласно которой с доходов, полученных такими лицами, уплачивается налог на доходы физических лиц.

Вместе с тем для физического лица, которое осуществляет независимую адвокатскую деятельность, не предусмотрено ограничений по одновременному осуществлению предпринимательской (отличной от адвокатской) деятельности, не запрещенной законом, в случае регистрации такого лица предпринимателем.

То есть физическое лицо, которое осуществляет независимую адвокатскую деятельность, не может быть предпринимателем в рамках такой адвокатской деятельности. Адвокатская деятельность не является предпринимательской и не может осуществляться физическим лицом — предпринимателем.

Читайте также:
Читайте также:  Могут ли адвокаты баллотироваться в депутаты
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock
detector