Что нужно для того чтобы стать адвокатом в украине

В этой статье юрист Евгения Санарова отвечает на вопрос «Что нужно для того чтобы стать адвокатом в украине?»

— документ, що підтверджує стаж роботи у галузі права не менше двох років;

— нотаріально засвідчену копію диплому про вищу юридичну освіту;

— копія паспорта,

— документ про місце роботи і посаду на момент подання заяви;

— довідку компетентної установи про відсутність судимості;

— документ, який підтверджує законність підстав перебування на території України (для іноземців і осіб без громадянства).

Порядок складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури

( набрав чинності з 01.06.2009 р. )

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ
при Кабінеті Міністрів України
ПОРЯДОК
складання кваліфікаційних іспитів у регіональних
кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури

(Затверджений протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
при Кабінеті Міністрів України від 01.10.1999 року № 6/2)

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із протоколами
Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України
від 17.08.2001 року № 6/3,
від 23.04.2004 року № 4/3-2,
від 27.10.2005 року № 4/15-2,
від 02.02.2007 року № 4/28.-1.8,
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України
від 13 лютого 2009 року № V/10-166)

I. Загальні положення
1.1. Порядок складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю (далі – Порядок), розроблено відповідно до п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури (далі – ВККА), затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93, із змінами, внесеними Указами Президента України № 70/99 від 27.01.1999 року, № 1240/99 від 30.09.1999 року.
Цей Порядок визначає правила прийому і вивчення документів, що надійшли до атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – КДКА) від особи, яка має намір займатися адвокатською діяльністю (далі – Заявник), порядок вирішення питань щодо допуску до складання кваліфікаційних іспитів, прийняття кваліфікаційних іспитів та ухвалення рішень атестаційною палатою, а також інші питання, які випливають із Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури (далі – Положення про КДКА), затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93 із змінами, внесеними Указами Президента України № 70/99 від 27.01.1999 року, № 1240/99 від 30.09.1999 року.
1.2. Складання Заявником кваліфікаційних іспитів є необхідною умовою для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (далі – Свідоцтво). Кваліфікаційні іспити – це перевірка теоретичних і практичних знань Заявника в галузі законодавства, історії адвокатури, вміння правильно застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності адвоката.
1.3. Заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включених до білета з усного іспиту, розв’язати практичні завдання і скласти правові документи, зазначені у білеті з письмового іспиту.
При прийнятті кваліфікаційних іспитів атестаційна палата КДКА повинна виходити з того, що Заявник відразу ж після отримання Свідоцтва буде надавати правову допомогу фізичним та юридичним особам. Тому невміння Заявника практично застосовувати теоретичні знання, незнання ним теоретичних і практичних положень чинного законодавства, невміння складати правові документи повинні бути підставою для відмови у видачі Свідоцтва.
Не можуть визнаватись як переконливі аргументи Заявника, при негативних знаннях з окремих питань білету, щодо заняття лише окремими справами чи видами адвокатської діяльності. Адвокат мусить бути високоосвіченим фахівцем з усіх напрямів адвокатської діяльності, і тому виявлені ним знання з програмних питань мають бути достатньо високими, щоб допустити його до такої діяльності.

Читайте также:  Что такое адвокатура своими словами

С 5 августа 2012 в Украине действует Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» О том, как регулируется деятельность адвокатов в Украине узнавал Prostopravo.com.ua

Закон устанавливает такие требования к личности адвоката:

 • полное высшее юридическое образование;
 • владение государственным языком;
 • стаж в области права не менее 2 лет (после получения полного высшего юридического образования);
 • сдача квалификационного экзамена;
 • прохождение стажировки.

Стажировка состоит в проверке готовности лица, уже сдавшего квалификационный экзамен, самостоятельно осуществлять адвокатскую деятельность. Стажироваться будущий адвокат будет в течение 6 месяцев под руководством адвоката по направлению совета адвокатов региона. Руководителем стажировки может быть адвокат с не менее, чем 5-летним опытом работы. От прохождения стажировки будут освобождены те, кто на день обращения с заявлением о допуске к квалификационному экзамену имеют стаж работы помощником адвоката не менее одного года за последние два года. По результатам стажировки руководитель должен будет составить отчет и направить его на рассмотрение совету адвокатов региона. Пройти стажировку можно будет в течение трех лет после успешной сдачи квалификационного экзамена, именно столько действует свидетельство о прохождении квалификационного экзамена.

Законом сформулированы требования о несовместимости адвокатской деятельности с некоторыми другими видами деятельности. Так, несовместимой с деятельностью адвоката является:

В случае же возникновения обстоятельств несовместимости адвокат в трехдневный срок с дня их возникновения должен будет подать в совет адвокатов своего региона заявление о приостановлении адвокатской деятельности.

Адвокаты, которые на день вступления в силу Закона, занимают должности или осуществляют деятельность, несовместимую с деятельностью адвоката в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Закона должны письменно уведомить квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры при месту получения свидетельства о существовании обстоятельств несовместимости.

Закон дает возможность адвокатам осуществлять свою деятельность:

 1. Индивидуально.При этом, адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально, является самозанятым лицом. Адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально, может открывать счета в банках, иметь печать, штампы, бланки (в том числе ордера) с указанием своей фамилии, имени, отчества, номера и даты выдачи свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью.
 2. Создать Адвокатское бюро. Адвокатское бюро является юридическим лицом, созданным одним адвокатом, которое действует на основании устава. Наименование адвокатского бюро должно включать фамилию адвоката, который его создал. Государственная регистрация адвокатского бюро осуществляется в порядке, установленном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей». О создании, реорганизации или ликвидации адвокатского бюро адвокат, который создал адвокатское бюро, в течение трех дней со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц — предпринимателей письменно уведомляет соответствующий совет адвокатов региона.
 3. Стать членом Адвокатского объединения.Адвокатское объединение является юридическим лицом, созданным путем объединения двух или более адвокатов (участников), действующим на основании устава. Государственная регистрация адвокатского объединения осуществляется в порядке, установленном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей». О создании, реорганизации или ликвидации адвокатского объединения, изменении состава участников адвокатское объединение в течение трех дней со дня внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц — предпринимателей письменно уведомляет соответствующий совет адвокатов региона.
Читайте также:  Можно ли стать адвокатом имевшим судимость

Законом также предусмотрено создание Единого реестра адвокатов Украины, ведение которого обеспечивает Совет адвокатов Украины. Информация, внесенная в Единый реестр адвокатов Украины, является открытой на официальном сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины. Совет адвокатов Украины и соответствующие советы адвокатов регионов будут предоставлять выписки из Единого реестра адвокатов Украины по обращению адвоката или другого лица.

Безусловным плюсом является закрепление в Законе обязанности органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, руководителей предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений предоставлять ответ на адвокатский запрос не позднее пяти рабочих дней со дня его получения, а также предоставить адвокату соответствующую информацию, копии документов, кроме информации с ограниченным доступом. В случае если адвокатский запрос касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных, срок рассмотрения адвокатского запроса может быть продлен до двадцати рабочих дней с обоснованием причин такого продления, о чем адвокату сообщается не позднее пяти рабочих дней со дня получения адвокатского запроса. За отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не соответствующей действительности, предусмотрена ответственность.

Нельзя не упомянуть и о гарантиях от уголовного преследования адвоката. Так, определено, что проведение в отношении адвоката оперативно-розыскных действий возможно только по решению суда, принятого по ходатайству Генерального прокурора Украины, его заместителей, прокурора АР Крым, области, городов Киева или Севастополя. Во время проведения обыска или осмотра жилища, иного владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката должен присутствовать представитель совета адвокатов региона. Для обеспечения его участия должностное лицо, которое будет проводить соответствующую следственное действие или применять меры обеспечения уголовного производства, заблаговременно уведомляет об этом совет адвокатов региона по месту проведения такого процессуального действия. При проведении указанных процессуальных действий представителю совета адвокатов региона предоставляется право задавать вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения процессуальных действий, которые заносятся в протокол.

Законом определены о организационно-правовые формы адвокатского самоуправления:

 • конференция адвокатов региона;
 • совет адвокатов региона;
 • Совет адвокатов Украины;
 • съезд адвокатов Украины.

Одним из важных вопросов, решенных Законом, является вопрос о допуске иностранных адвокатов к адвокатской практике в Украине. Адвокат иностранного государства, который намерен осуществлять адвокатскую деятельность на территории Украины, обращается к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры по месту жительства или пребывания в Украине с заявлением о включении в Единый реестр адвокатов Украины. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право такого адвоката на занятие адвокатской деятельностью в соответствующем иностранном государстве. Перечень таких документов утверждается Советом адвокатов Украины. Квалификационная палата квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры рассматривает заявление и представленные адвокатом документы в течение десяти дней со дня их поступления и при отсутствии оснований для отказа принимает решение о включении такого адвоката в Единый реестр адвокатов Украины, о чем в течение трех дней письменно уведомляет адвоката иностранного государства и соответствующий совет адвокатов региона. Совет адвокатов региона обеспечивает внесение сведений о такого адвоката в Единый реестр адвокатов Украины. При осуществлении адвокатом иностранного государства адвокатской деятельности на территории Украины на него распространяются профессиональные права и обязанности адвоката, гарантии адвокатской деятельности и организационные формы адвокатской деятельности, определенные Законом. Иностранный адвокат также может привлечен к дисциплинарной ответственности. В качестве взыскания к нему могут быть применены такие меры как предупреждение и исключение из Единого государственного реестра адвокатов Украины.

Читайте также:  Кто будет вместо адвоката

Из минусов отметил бы большое количество недосказанностей в Законе, например относительно процедуры регистрации адвокатами адвокатских бюро в качестве самостоятельных юридических лиц, их налогообложения и пр. Недостаточно описана процедура направления стажера и прохождения им стажировки у адвокта. Кроме того, на мой взгляд, наблюдается бюрократизация адвокатуры как системы различных самоуправляющихся организаций, кроме конференций и советов законом вводятся ревизионные комиссии адвокатов в регионах, Съезд адвокатов Украины, Совет адвокатов Украины, при этом, не следует забывать и о квалификационно-дисциплинарных комиссиях адвокатуры.

Возьмут, почему нет. Ст. 9 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» прямо говорит, что в счёт юр. стажа включается время работы в должности адвоката.

Что можно считать юридическим стажем?

Вопрос: если человек с юридическим образованием работает на должности директора ООО «ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги» (деятельность предприятия — предоставление юр.услуг).
Будет ли считаться юр.стаж директору, если он тоже лично участвует в судах и консультирует клиента. Что нужно учитывать в уставе и в трудовом договоре?

Юр. стаж необходим директору для того, чтоб он мог в будущем стать адвокатом.

Прочитал «в юридических службах организаций», а директор ООО приравниваеться к этому требованию? Это требование наверно лишь к начальника юр.отделов и юр.управлений, директора департаментов правовых (как структурное подразделение) .

Помогите! ФЗ гласит «ст. 9 ч. 1. Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень по юридической специальности.»
Вопрос: если человек на Украине в гос.университете в 2005г. получил высшее юр.образование (магистр права), есть ли, какая либо возможность признать его диплом в России? поделитесь мыслями! Заранее всем спасибо.

Читайте также:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock
detector